ПОЛИТИКИ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

за дейността на платформата “Дякония БГ” на фондация “Покров Богородичен”

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. „Дарител“ по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, направило дарение по кампания чрез платформата „Дякония БГ”, наричана по-нататък ПЛАТФОРМАТА.
2. „Бенефициент“ според настоящите Общи условия е физическо или юридическо лице, в полза на което „Дякония БГ“ предоставя определена сума и/или извършва определена дейност, в изпълнение волята на дарителя, изразена в договор с фондация “Покров Богородичен”, наричана по-нататък ФОНДАЦИЯТА.
3. Настоящите Общи условия имат задължителен характер за ФОНДАЦИЯТА и за дарителите, които удостоверяват това с подписа си под договора за дарение.

 

ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

4. Получаването на сума по електронен път или чрез банков превод с посочено основание някоя от текущите кампании на ПЛАТФОРМАТА се отчита като възникнало основание за договор за целева субсидия между физическото/юридическото лице, извършило плащането и ФОНДАЦИЯТА.
5. Дарителите сами избират и посочват коя кампания ще подкрепят.
6. За нуждите на счетоводната отчетност, ФОНДАЦИЯТА може да изиска допълнително от дарителите следната информация:
6.1. Физически лица – ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност и постоянен адрес на лицето на територията на Република България.
6.2. Юридически лица и еднолични търговци – номер на данъчна регистрация и на регистрация по БУЛСТАТ, адрес на управление, трите имена на официален представител.
7. ФОНДАЦИЯТА има право да изисква допълнителни документи за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
8. Действието на договори за редовни дарения може да бъде прекратено едностранно от страна на дарителя с едноседмично писмено предизвестие до ФОНДАЦИЯТА.
9. ПЛАТФОРМАТА събира и съхранява данните, необходими за дейността си, като при обработката на лични данни на ползватели, спазва законовите разпоредби.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯТА

10. Дарителите дават своето съгласие, че в случаи на невъзможност за реализиране на кампания и/или непотърсени средства, по причини, независещи от организаторите, събраните средства ще бъдат разпределени по други кампании от ПЛАТФОРМАТА и няма да бъдат върнати на дарителите.
11. ПЛАТФОРМАТА удържа средства за управление от дарените суми с цел поддържане на функционирането й. Тези средства възлизат на до 5% от дарената сума.
12. Размерът на средствата за управление се определя в конкретния договор между бенефициента и ФОНДАЦИЯТА. В сумата не влизат финансови такси, удържани при постъпление от плащане на дарители с карта и/или такси за банкови преводи в удръжка на направени дарения.
13. ПЛАТФОРМАТА използва удържаните средства за управление на даренията и за дейности като:
– Подбор на бенефициенти, мониторинг, контрол, цялостна реализация на кампаниите;
– Устойчиви кампании и подкрепа на бенефициентите чрез подходящи дейности – обучение, консултации, маркетингови дейности, популяризиране;
– Текущо информиране на дарителите;
– Годишна отчетност.

 

ПРАВА НА ДАРИТЕЛИТЕ

14. Да ползват услугите на ПЛАТФОРМАТА в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и договора за дарение.
15. Да даряват явно или анонимно.
16. Да променят размера на дарителските вноски и каузата, за която са насочени чрез писмено заявление.
17. Да получават документ за направените дарения и отчети.
18. Да разпространяват информация за кампанията в медии и социални мрежи.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАРИТЕЛИТЕ

19. Да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия и договора за дарение.
20. Да информират своевременно ПЛАТФОРМАТА за промени в данните, събирани с цел издаване на документи за направените дарения през годината.

 

ПРАВА НА ПЛАТФОРМАТА

21. Да развива, да прави изменения и нововъведения в технологията или структурата на различни дарителски услуги и да променя обхвата на предоставяните услуги за дарителите в зависимост от нуждите.
22. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

23. Да осигурява качествено управление и организационно обслужване на различните дарителски услуги в съответствие с Общите условия и индивидуалния договор за дарение.
24. Да разпределя справедливо и прозрачно получаваните дарения в полза на крайните дарени лица или каузи, като спазва волята на дарителите.
25. Да информира за общата стойност на благотворителната дейност, осъществена през годината с техните дарения и да публикува информация за разпределените средства на интернет страницата си.
26. Ежегодно да публикува публичен годишен отчет за резултатите от кампаниите.
27. Да осигури анонимността на дарителите, когато те са пожелали това.
28. ПЛАТФОРМАТА не носи отговорност пред дарителите, ако след насочване на целево дарени от тях суми към избран от дарителите краен дарен, същият прояви некоректност или злоупотреби с тях. В подобни случаи ПЛАТФОРМАТА е длъжна да отстрани възможно най-бързо възникналите проблеми с изпълнението на дарителската воля, като информира надлежно дарителите.

 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ И НЕРЕДНОСТИ

29. Всеки може да подаде сигнал за установяване на злоупотреба по конкретна кампания на посочения имейл в страницата на ПЛАТФОРМАТА. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани.
30. В срок до 5 дни от подаване на сигнала за злоупотреба ПЛАТФОРМАТА извършва проверка по подадения сигнал и установява липсата или наличието на основания за извършена злоупотреба по конкретната кампания, като при необходимост се свързва с подателя на сигнала и/или сигнализира компетентните органи. В случай че се установи злоупотреба, кампанията се спира незабавно, а събраните по нея средства се връщат на дарителите.
31. ПЛАТФОРМАТА носи отговорност само за вреди, ако причината за тях се основава на груба небрежност или умишлено неизпълнение на задълженията от страна на ФОНДАЦИЯТА, или от законните ѝ представители.

32. Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.11.2023г. При промяна на Общите условия ПЛАТФОРМАТА се задължава да информира за това дарителите си като разпространи новата информация поне 10 дни преди влизането им в сила на страницата на ПЛАТФОРМАТА. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.